PRIVACY STATEMENT

PRIVACY STATEMENT CORNERSTONES MEDIABUILDERS

Inleiding

Cornerstones Mediabuilders neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met ons via [email protected]

Wie is Cornerstones Mediabuilders?

Cornerstones is Besloten Vennootschap Cornerstones Mediabuilders, kantoorhoudende te (7821CE) Emmen aan de Nijbracht 128, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 90459857.

Cornerstones is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Cornerstones de verwerkingsverantwoordelijke.

Cornerstones heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. U kunt T Rolink bereiken via [email protected].

Hoe gebruikt Cornerstones uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Cornerstones persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Cornerstones voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Cornerstones worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:Financiële administratie
GegevensBedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
GrondslagWettelijke verplichting
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Beheer van bestellingen
GegevensNAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
GrondslagUitvoering van de overeenkomst
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Facturatie
GegevensNAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
GrondslagUitvoering van de overeenkomst
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Verlenen van de dienst zelf
GegevensNAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
GrondslagUitvoering van de overeenkomst
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:CRM
GegevensNaam, E-mailadres, Locatie, Social media account, Telefoonnummer, Profielfoto
GrondslagGerechtvaardigd belang
Betrokken belangCommercieel belang
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Sollicitatie
GegevensNaam, E-mailadres, Locatie, Social media account, Telefoonnummer, Profielfoto
GrondslagGerechtvaardigd belang
Betrokken belangCommercieel belang
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde:Direct marketing
GegevensNaam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Post/factuuradres
GrondslagGerechtvaardigd belang
Betrokken belangCommercieel belang
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Affiliate marketing
GegevensNaam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Post/factuuradres
GrondslagGerechtvaardigd belang
Betrokken belangCommercieel belang
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Nieuwsbrief
GegevensNaam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Post/factuuradres
GrondslagGerechtvaardigd belang
Betrokken belangCommercieel belang
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Retargeting
GegevensNaam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Post/factuuradres
GrondslagGerechtvaardigd belang
Betrokken belangCommercieel belang
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Social media marketing
GegevensNaam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Post/factuuradres
GrondslagGerechtvaardigd belang
Betrokken belangCommercieel belang
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde:Website analytics
GegevensSurfgedrag, Locatie
GrondslagGerechtvaardigd belang
Betrokken belangCommercieel belang
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Onderzoek & Ontwikkeling

Doeleinde:Marktonderzoek
GegevensGewoonten, Levensstijl, Surfgedrag, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Gegevens over het gedrag
GrondslagGerechtvaardigd belang
Betrokken belangCommercieel belang
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Cornerstones heeft gegevens over u in bezit, omdat u gegevens aan ons verstrekt heeft, en omdat Cornerstones gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Google, LinkedIn, Facebook, Online Succes, Sales Feed en partners.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan: inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Cornerstones over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Cornerstones. U kunt verzoeken dat Cornerstones uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Cornerstones te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Cornerstones of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van Cornerstones te verkrijgen. Cornerstones zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Cornerstones u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Cornerstones

Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]. Cornerstones zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Cornerstones een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Cornerstones uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en Cornerstones

Het kan zijn dat Cornerstones verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Cornerstones gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Cornerstones gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Cornerstones aan u toestemming vragen om uw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Cornerstones ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Cornerstones worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Cornerstones worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Cornerstones uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Cornerstones uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Daarnaast kan u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.